Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Förutsättningar för tillväxt

Förutsättningar för tillväxt

Höga skatter och omfattande regelbörda utgör ofta kärnan i kritiken mot Sverige från företag och entreprenörer. Trots detta så anses samtidigt myndigheter och offentliga förvaltningar i Sverige vara väl fungerande.  Samspelet måste finnas där men det är dock min åsikt att vi måste intensifiera arbetet mot onödigt regelkrångel. Vi har mycket att göra kring detta. Vänte- och handläggningstider måste minskas, service och bemötande måste förbättras. Som ett led i detta måste vi fokuserat arbeta med att förenkla vägarna in till kommunen. Företagslotsar och en medborgarservice, är enligt min mening vägen att gå. Att i så stor utsträckning som möjligt få en väg in i kommunen, skulle bidra till att skapa förutsättningar för företag  att etablera sig och växa i vår kommun.

Vad det gäller regelkrånglet måste vi gå vidare med ytterliga åtgärder. En viktig prioritering är att förenkla reglerna kring enskilda firmor samtidigt som fler företag skulle behöva bli aktiebolag. Ett sätt att skapa förutsättningar för detta är att fortsätta förbättra Skatteverkets service till enskilda firmor som önskar omvandla sig till aktiebolag.

Många företag och särskilt på landsbygden upplever att miljölagstiftningen försvårar för dem att växa och skapa nya arbetstillfällen. Vi måste ha regler som är strikta men samtidigt tydliga och logiska. Vi behöver se över många av våra tillståndsprocesser så att de går snabbare och vi måste se till att de förvaltningar som fattar beslut i frågor som rör företagande förstår att det är mycket viktigt att tillmötesgå företag med god service och information.

I Sverige har vi en stark och bra miljölagstiftning och det skall vi vara stolta över. Det är dock inte alltid så enkelt och begripligt att navigera i det som kan uppfattas som en djungel av regler och avgifter. Här behöver vi förbättra servicen i samband med olika former av tillsyn och även se över mängden tillsynsavgifter. Det är oerhört viktigt att företagen känner att man får någonting för det man betalar för i form av tillsynsavgift. Det måste stå i proportion till det som tillsynen avser. Kan vi åstadkomma förenklingar och förbättra servicen så ökar  förtroende för myndigheter och på så vis stärker vi företag och entreprenörers förutsättningar att starta företag och få dem att växa.

Nicklas Platow
Karlskronapartiet